Storitve

PREVODI

Za vas prevajam besedila iz angleščine in nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino.

Prevajam predvsem na naslednjih področjih:

- pravna in poslovna besedila,
- bančništvo in zavarovalništvo,
- finance, računovodstvo, revidiranje, davki,
- finančne storitve, vzajemni skladi, upravljanje premoženja,
- farmacija,
- marketing.

 1. Po elektronski pošti mi pošljete izvorno besedilo in navedete želeni rok izdelave prevoda.
 2. Besedilo bom pregledala in vam pripravila ponudbo z natančno ceno in rokom.
 3. Po potrditvi naročila bom izdelala prevod, ki bo:
 • točen in skladen z izvirnikom,
 • terminološko in slogovno ustrezen,
 • oddan v dogovorjenem roku.

4. Ob prevodu si bom izdelala glosar specifičnih izrazov za vaše podjetje, ki jih bom nato redno uporabljala pri vaših naročilih.

   • Dokumentacija za ustanovitev in začetek delovanja enega od prvih skladov zasebnega kapitala v Sloveniji z inovativno strukturo
   • Letno poročilo sklada zasebnega kapitala
   • Politika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
   • Kodeks ravnanja mednarodne farmacevtske družbe
   • Standardni operativni postopki (SOP) mednarodne farmacevtske družbe
   • Pripravljalne vloge in dokazno gradivo v gospodarskem sporu
   • Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
   • Pripravljalne vloge v civilnem sporu
   • Prezentacije za konferenco o avtomobilskih zavarovanjih
   • Letno poročilo gospodarske družbe

TOLMAČENJE

Za vas tolmačim simultano, konsekutivno in šepetano iz angleščine in nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino.

Izkušnje imam s tolmačenjem:

- na mednarodnih dogodkih v javnem in zasebnem sektorju,
- v institucijah EU (npr. Evropska komisija, Evropski parlament, Sodišče EU, Europol, Eurojust),
- za druge mednarodne institucije (npr. Svet Evrope, OECD),
- na protokolarnih in političnih dogodkih na najvišji ravni (ministrstva, Državni zbor, Državni svet),
- na poslovnih sestankih v različnih gospodarskih sektorjih,
- v okviru sodnega tolmačenja pri notarjih, na sodiščih in v drugih uradnih situacijah.

 1. Od vas potrebujem osnovne podatke o dogodku (datum, tema, trajanje, oblika dogodka, npr. konferenca, okrogla miza, poslovno srečanje itd.) in številu potrebnih jezikov.
 2. Svetovala vam bom glede najprimernejše oblike tolmačenja (simultano, konsekutivno, šepetano), po potrebi pa tudi glede tehnične izvedbe (najema kabin ali druge tehnične opreme, najema prostora, razporeditve govorcev in tolmačev) in strukture programa.
 3. Pripravila vam bom natančno ponudbo, ki bo vsebovala naslednje elemente:
 • število jezikov in tolmačev,
 • ceno glede na vrsto in trajanje dogodka,
 • informacije o potrebnem gradivu za pripravo na dogodek.
 1. Pred dogodkom mi boste posredovali gradivo za pripravo na tolmačenje. Po potrebi bom z vami organizirala koordinacijski sestanek.
 2. Na dogodku bomo tolmači z vami tesno sodelovali in tako pripomogli k njegovi uspešni izvedbi.
 • Dogodek ob Mednarodnem letu varstva rastlin
 • Revizija na področju ribiških proizvodov v Sloveniji
 • Mednarodni simpozij Umetniška svoboda in trg umetnosti
 • Posvet o novih dognanjih na področju multiple skleroze
 • Izobraževalni seminar Veščine dela probacijskega uslužbenca
 • Mednarodni posvet o pljučnem raku
 • Konferenca o avtorski pravici v digitalnem okolju
 • Mednarodna konferenca HOPE Agora – z dokazi podprto odločanje v zdravstvenem managementu
 • Obisk njegove kraljeve visokosti princa Edvarda, grofa Wesseškega, v Sloveniji

SODNO PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

Kot sodno zaprisežena tolmačka in prevajalka za angleški jezik za vas izdelam sodno overjen prevod iz angleščine v slovenščino in obratno, ali za vas tolmačim v uradnih situacijah, kjer se zahteva prisotnost sodnega tolmača.

Sodni prevodi so uradni dokumenti, ki jih lahko uporabite v različnih pravnih poslih, na sodiščih, pred uradi v Sloveniji in v tujini. Overjen prevod je sestavljen iz besedila v izvirniku in njegovega prevoda v ciljni jezik. Dokumenta sta zvezana ter opremljena z žigom, podpisom in izjavo sodnega tolmača, ki jamči za točnost in ustreznost prevoda.

Sodno tolmačenje je potrebno v različnih postopkih, če udeleženec ne razume jezika postopka, npr. pri sklenitvi pravnih poslov pri notarjih ali v postopkih pred sodiščem.

 1. Po elektronski ali navadni pošti mi pošljete izvorno besedilo in navedete željeni rok izdelave prevoda.
 2. Besedilo bom pregledala in vam pripravila ponudbo z natančno ceno in rokom.
 3. Po potrditvi naročila bom izdelala prevod, ki:
 • se bo popolnoma ujemal z izvirnikom po vsebini in obliki,
 • bo oddan v dogovorjenem roku,
 • zvezan z originalom in opremljen z izjavo, žigom in podpisom sodnega tolmača.

4. Prevod vam bom poslala po pošti ali v skenirani obliki po elektronski pošti.

Delo sodnih tolmačev ureja Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Držim se Etičnega kodeksa Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije, ki temelji na kodeksu Evropskega združenja pravnih tolmačev in prevajalcev (EULITA).

 • Podjetja: izpiski iz sodnega/poslovnega registra, pogodbe, pooblastila za zastopanje, notarski zapisi
 • Odvetniki, sodišča: ustanovitveni akti podjetij, obtožnice, sodbe, sodni spisi, izvedenska mnenja
 • Posamezniki: rojstni list, spričevalo, diploma, potrdilo o nekaznovanosti, potni list, potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, zdravniški izvidi, pooblastila, vozniško dovoljenje
 • Sklenitve poslov pri notarju, pri katerih je eden od udeležencev tujec
 • Postopki pred sodiščem, npr. kazenski postopek, dedovanje, družinske zadeve, gospodarski spori
 • Sklenitev zakonske zveze, pri čemer je eden od udeležencev tujec, ki ne razume jezika postopka, itd.

DRUGE STORITVE

LEKTORIRANJE

Lektoriranje lahko naročite v okviru prevoda ali kot samostojno storitev. Besedila v slovenskem ali angleškem jeziku lektorirajo zaupanja vredni sodelavci, s katerimi redno sodelujem.

Lektoriranje ni zgolj popravljanje vejic in pik. Z njim pravopisno in slovnično uredimo besedilo ter izboljšamo slog pisanja. Preverimo ustreznost in doslednost rabe terminologije ter poenotimo rabo jezikovnih rešitev. Odvisno od naslovnika in namena besedila predlagamo spremembe v tonu pisanja.

ORGANIZACIJA

Za vaš dogodek organiziram ekipo izkušenih, zanesljivih tolmačev v ustreznih jezikovnih kombinacijah.

Svetujem vam:

- o tehnični izvedbi in najemu konferenčne tehnike za dogodek,
- najemu prostora in
- strukturi programa.